O nás

O nás

Slovenský mliekarenský zväz ako stavovská, dobrovoľná organizácia združuje fyzické a právnické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov. Súčasne zastupuje svojich členov a presadzuje záujmy podnikateľov v mliekarenskom výrobnom odbore.

Zväz bol založený 13. decembra 1990. V súčasnosti združuje mliekarenské spoločnosti spracovávajúce cez 70% z celkového objemu nakupovaného a spracovaného mlieka na Slovensku, ako aj spoločnosti, ktoré spracovávajú prevažne vlastné mlieko a ovčí hrudkový syr. Okrem mliekarní združuje zväz aj servisné a obchodné organizácie a organizácie z oblasti školstva, vedy a výskumu.

Hlavnou úlohou zväzu je presadzovanie záujmov členských organizácií na úrovni vlády SR, Národnej rady SR, štátnej správy a samosprávy predovšetkým v oblasti prípravy koncepčných zámerov rozvoja rezortu, tvorby legislatívy, regulácie trhu v komodite mlieko a ďalších. Zväz má zastúpenie v Komoditnej rade pre mlieko a mliečne výrobky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zväz iniciuje a organizuje semináre, školenia a konferencie.

Slovenský mliekarenský zväz spolu so Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka spravuje Mliečny fond na realizáciu aktivít v marketingovej oblasti s cieľom podporovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Zväz úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska a tiež s ostatnými potravinárskymi zväzmi a ďalšími odbornými a profesnými inštitúciami. Aktívne sa zapája do činnosti Európskej mliekarenskej asociácie EDA, kde je SMZ partnerským členom.

Menu