27. septembra 2023 oslavujeme Svetový deň mlieka v školách. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zverejnila v roku 2023 štúdiu Hodnotenie implementácie Školského programu ovocie, zelenina, mlieko a mliečne výrobky v SR.

Cieľom tejto štúdie bolo hodnotenie fungovania Školského programu ovocie, zelenina (OZ), mlieko a mliečne výrobky (ML) počas jeho implementácie v Slovenskej republike v školských rokoch 2017/2018– 2021/2022 v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, s účinnosťou od 1. augusta 2017. Cieľovou skupinou detí v Školskom programe v SR sú deti od 3 do 18 rokov, ktoré navštevujú materské, základné a stredné špeciálne školy.

Cieľ Školského programu v SR je z dlhodobého hľadiska: zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich v strave detí.

Špecifické ciele: Zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich u detí v školách; prehĺbenie znalostí detí v školách v oblasti poľnohospodárstva, o poľnohospodárskych produktoch; výchova k zdravým stravovacím návykom a boj proti plytvaniu s potravinami.

Cieľom hodnotenia bolo zistiť, či realizácia Školského programu ovocie, zelenina, mlieko a mliečne výrobky na Slovensku v rokoch 2017/2018 – 2021/2022:

  • prispela k zvýšeniu spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí zapojených do programu;
  • prispela k zvýšeniu povedomia detí a ich rodičov o zdravotnom význame konzumácie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí zapojených do programu;
  • prispela k zlepšeniu vedomostí detí a rodičov o pôvode a spracovaní potravín.

Hodnotená bola nielen spotreba dodávaného ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov v rámci Školského programu do škôl, ale aj úroveň stravovacích zvyklostí detí, rodín a ich preferencií stravovania a postojov k zdravej výžive.

Hodnotenie bolo zamerané aj na to ako je Školský program realizovaný, vnímaný a akceptovaný školou, žiakmi, rodičmi a dodávateľmi.

Na základe odpovedí rodičov detí, učiteľov, pracovníkov škôl, jedálni, dodávateľov bolo možné

  • hodnotiť stravovacie návyky detí;
  • hodnotiť úroveň a dopad sprievodných vzdelávacích opatrení;
  • identifikovať oblasti na zlepšenie fungovania programu a zvýšenia zapojenosti škôl a detí do programu;
  • poskytnúť podklad pre možnú reformu a úpravu Školského programu ovocie, zelenina, mlieko a mliečne výrobky deťom do škôl.

Hodnotenie prebiehalo v mesiacoch September 2022 – Február 2023

Zmena postoja detí v otázkach konzumácie mlieka

70 % detí zo zapojených škôl v ŠP mlieko a mliečne výrobky nezmenila stravovacie zvyklosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov počas obdobia rokov 2017 – 2022. 26 % detí konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov zvýšilo. Najčastejším dôvodom zvýšenia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov u detí zapojených v programe bolo, že im mlieko a mliečne výrobky začali viacej chutiť (46 %), účasť dieťaťa v Školskom programe (31 %), zvýšenie vedomosti o prospešnosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov (12 %). Ďalšími dôvodmi zvýšenia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov bolo zlepšenie finančnej situácie rodiny, zlepšenie dostupnosti v obchodoch, zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa a aj to že s vekom dieťaťa rastie jeho preferencia k týmto výrobkom. 4 % respondentov, ktorí uviedli zníženie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ich detí zapojených v programe, ako príčiny uviedli, že tieto výrobky prestali deťom chutiť (38 %), vplyvom rôznych informácií z internetu (15 %), z dôvodu zhoršeniu finančnej situácie v rodine (12 %) alebo z dôvodu diagnostikovaných alergií alebo intolerancií u dieťaťa. Niektorí rodičia uviedli, že mlieko je podľa nich nezdravé a treba ho nahradiť strukovinami, preferujú rastlinné náhrady mlieka, alebo zvýšenie cien mliečnych výrobkov v obchode.

5 % z 1083 rodičov detí zo zapojených a 6 % z 548 rodičov detí z nezapojených škôl v Školskom programe uviedlo, že ich dieťa prevažne konzumuje nízkotučné mlieko a mliečne výrobky. Polotučné mlieko alebo mliečne výrobky preferuje 23 % detí z nezapojených a 28 % detí zo zapojených škôl v programe. Plnotučné mlieko alebo mliečne výrobky preferuje 35 % detí zo zapojených a 34 % detí z nezapojených škôl. 1 % rodičov detí zo zapojených a 6 % rodičov detí z nezapojených škôl v prieskume odpovedalo, že ich dieťa konzumuje akékoľvek mlieko a mliečne výrobky. Väčšina deti v prieskume preferuje ochutené sladené mlieko alebo mliečne výrobky bez ohľadu na účasť dieťaťa v ŠP. Ochutené sladené výrobky preferuje 36 % z 1083 detí zo zapojených škôl v ŠP ML a 35 % z 548 detí zo škôl nezapojených do ŠP. 31 % rodičov detí zo zapojených škôl uviedlo, že ich deti majú radi akékoľvek mliečne výrobky v porovnaní s 28 % deťmi z nezapojených škôl. Neochutené výrobky preferuje 26 % detí zapojených v programe a 25 % detí z nezapojených škôl. Kyslomliečne a acidofilné preferuje 6 % detí zo zapojených a 5 % detí z nezapojených škôl v ŠP.

Školské prostredie zohráva dôležitú úlohu vo vývoji stravovacích zvyklostí detí (Kachútová et al., 2019). Viacero štúdií potvrdzuje účinnosť preventívnych a zdravie podporujúcich intervencií v školskom prostredí ako u mladších detí tak aj u adolescentov, čo napomáha k zníženiu rizika rozvoja chronických ochorení (Liu et al., 2019). Ip et al. (2017) uvádzajú, že škola má významný vplyv na reguláciu hmotnosti študentov. Počas školského roka študenti pribrali omnoho menej na hmotnosti ako počas letných prázdnin, pravdepodobne kvôli lepšej výžive (napr. pravidelná vyvážená strava) a fyzickej aktivite (napr. viac príležitostí na cvičenie) v škole.

Veľmi dôležitou zložkou výživy detí sú mlieko a mliečne výrobky, ktoré sa odporúča konzumovať minimálne v 2 porciách denne, pričom porcia predstavuje 1 pohár minimálne polotučného (1.5 %) mlieka (250 ml), alebo 1 jogurt (150 ml), alebo 2 hrubšie plátky syra (50 g). (ÚVZ, 2015). Mlieko a mliečne výrobky sú pre deti dôležitým zdrojom plnohodnotných bielkovín, vitamínov A, D, vitamínov skupiny B a minerálnych látok, hlavne vápnika a fosforu, ale tiež horčíka a jódu.

Aj keď v Školskom programe EÚ je pozorovaný klesajúci trend spotreby konzumného mlieka, v SR v hodnotenom období sa dodané množstvo konzumného mlieka do škôl zvýšilo o 14.4 % a priemerná priama spotreba konzumného mlieka na dieťa o 20 %. Významne vzrástla priama spotreba neochuteného jogurtu. Vplyvom pandémie COVID-19 došlo k dočasnému významnému poklesu priamej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Množstvo dodaných produktov do škôl rástol, zároveň počet zapojených detí do podprogramu mlieko a mliečne výrobky klesal, čím priemerná priama spotreba na dieťa zapojeného do programu rástla rýchlejšie. K rastu priemernej priamej spotreby konzumného mlieka na dieťa prispelo zrušenie príspevku žiaka od školského roku 2021/2022, odkedy výrazne rastie priemerná priama spotreba konzumného mlieka u detí v školách s distribúciou automatmi na mlieko.

Distribúcia konzumného mlieka a mliečnych výrobkov deťom v školách týmto spôsobom má veľký potenciál a významne môže prispieť k plneniu cieľov Školského programu, aj keď sú s touto formou spojené určité obmedzenia (logistika zásobovania, technické, personálne, počet detí v škole a pod.).

Výsledky hodnotenia ukazujú, že implementácia Školského programu v Slovenskej republike má svoje opodstatnenie a jeho ciele v SR sú stanovené v súlade s identifikovanými potrebami ako aj hlavnými cieľmi programu v Európskej únii. Všeobecným cieľom programu je zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich v strave detí. Špecifickými cieľmi sú zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí v školách, prehĺbenie znalostí detí v školách v oblasti poľnohospodárstva, poľnohospodárskych produktoch, výchova k zdravým stravovacím návykom a boj proti plytvaniu s potravinami. Tieto ciele sa z krátkodobého aj strednodobého hľadiska darí postupne realizovať.

Fungovanie a účinnosť programu bola v hodnotenom období školských rokov 2017/2018 – 2021/2022 významne negatívne ovplyvnená protipandemickými opatreniami COVID-19. Tie spôsobili prechodný pokles dodávok a distribúcie školských produktov v školách, následne prechodne aj pokles priamej priemernej spotreby na dieťa, s výnimkou neochuteného jogurtu. Naopak, zmena štruktúry cieľovej skupiny a zrušenie príspevku žiaka v školskom roku 2021/2022 od kedy sa školské produkty deťom v školách distribuujú bezplatne, prispeli k zvýšeniu účinnosti programu. Výrazne sa to prejavilo rastom zapojenia škôl do programu a zvýšením priamej spotreby konzumného mlieka distribuovaného automatmi.

 

Zdroj: Hodnotiaca správa Školského programu _Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2023

2023_Skolske mlieko_Hodnotiaca sprava_SK_School scheme evaluation report