Komoditné rady sú poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti monitorovania vybranej poľnohospodárskej komodity.

V zmysle Štatútu komoditných rád, členov komoditných rád vymenúva a odvoláva ministerka. Komoditná rada sleduje a hodnotí vývoj na trhu s vybranou komoditou vrátane monitoringu cien, prerokúva informácie o produkcii, spracovaní a marketingu alebo návrhy na uplatňovanie opatrení pre usmerňovanie vývoja situácie na trhu.

 „Komoditná rada zriadená ešte za ministra Ľubomíra Jahnátka bola posledné roky nefunkčná a následne v septembri 2019 zrušená. V posledných rokoch nám teda chýbali expertné stretnutia na úrovni rezortného ministerstva, za účasti samosprávnych organizácií v sektore prvovýroby a spracovania mlieka a iných štátnych a vedeckých inštitúcií. Verím, že vznik Komoditnej rady pomôže sektoru prvovýroby mlieka a bude viesť k ďalšej stabilizácii poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa touto komoditou zaoberajú,“ hovorí Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a člen Komoditnej rady pre mlieko.

Ustanovujúce zasadnutie Komoditnej rady pre mlieko zvolal generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva Štefan Ryba na piatok 24. januára 2020.  Na tomto zasadnutí bol zvolený za predsedu Komoditnej rady na mlieko zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marek Šimunek. Ďalšie zasadnutia Komoditnej rady pre mlieko už zvoláva jej predseda.

 „Od zriadenia Komoditnej rady si sľubujeme rokovania, na ktorých môžeme spoločne rozvíjať už realizované opatrenia na podporu výroby mlieka. Mojim cieľom však je, aby sme aj hľadali námety na identifikovanie a odstraňovanie vnútorných rezerv pri výrobe a spracovaní mlieka, ale najmä aby zriadenie tohto poradného orgánu prinieslo nové koncepčné návrhy národných podpôr, národnej legislatívy a vyhovujúcich pravidiel SPP 2020 pre mliečny sektor. V neposlednom rade bude úlohou aj ďalej hľadať spôsoby, ako v povedomí verejnosti zvýšiť záujem o túto problematiku, aby bola pochopená dôležitosť a vážnosť tohto sektora.  To nám zabezpečí nielen lepšie podmienky, ale i záujem o prácu, stabilnú a kvalitnejšiu domácu produkciu a v konečnom dôsledku zdravšie obyvateľstvo. Verím, že aktuálna Komoditná rada pre mlieko bude partnerom aj pre budúce vedenie ministerstva a pomôže k stabilite tejto kľúčovej komodity pre komplexné poľnohospodárske subjekty,” hovorí Marek Šimunek, nový predseda.

Poľnohospodári organizovaní v Slovenskom zväze prvovýrobcov mlieka a Slovenskom mliekarenskom zväze považujú za dôležité zaoberať sa najmä investičným dlhom mliečnych fariem a spracovateľských prevádzok.

„Do budúceho programovacieho obdobia považujeme za dôležité nastaviť také podporné, alebo garančné mechanizmy, ktoré naštartujú investície do mliečnych fariem a spracovateľských prevádzok. Ak sa touto otázkou nezačneme vážne zaoberať, výrazne to ovplyvní efektívnosť našich fariem a mliekarní vo vzťahu ku kolegom vo Vyšehradskej štvorke,“ hovorí Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

 

Kontakt:

komunikacia@slovenskemlieko.sk